• Omogućuje svakom djetetu da ostvari maksimalno kvalitetnu emocionalnu vezu sa oba roditelja kroz sve zajedničke aktivnosti u životu djeteta i roditelja, neovisno o tome radi li se o “tradicionalno muškim ili ženskim poslovima.”
  • Omogućuje svakom djetetu stalni maksimalni kontakt s oboje roditelja u slučaju kad roditelji ne žive u istom kućanstvu ili kad jedan ili oboje roditelja zbog posla duže nisu u mogućnosti biti s djetetom.
  • Omogućuje svakom djetetu nesmetan pristup široj obitelji svakog roditelja
  • Omogućuje svakom roditelju nesmetan pristup svim aspektima života djeteta
  • Ni na koji način ne stereotipizira roditelje po rodnom kriteriju
  • Omogućuje roditeljima ravnopravno ostvarivanje prava i obaveza s obzirom na roditeljsku ulogu i na djecu