U srijedu  30.12.2020. godine online preko zoom-a održana je redovna skupština Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo, sa početkom u 17:00 i završetkom  u 18:30 sati.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Izbor zapisničara i ovjerovitelja
  2. Izvještaj o radu udruge u 2020.godini
  3. Prijedlog i potvrda Plana rada udruge za 2021.godinu
  4. Prijedlog i potvrda Financijskog plana udruge za 2021.godinu
  5. Razno

 

1.Za zapisničara je izabran Juraj Požgaj, za ovjerovitelja zapisnika Zvonko Grgec. Članovi su obaviješteni da je predsjednik Oliver Čanić odsutan zbog bolesti.

2.Prisutnim članovima udruge tajnica Melita Požgaj kronološki je prošla događaje i aktivnosti tokom 2020.godine. Izvještaj o radu udruge za 2020.godinu članovi su  prethodno dobili mailom, te je bio vidljiv na ekranu tokom njenog izlaganja.

3.Tajnica Melita Požgaj predstavila je Plan rada udruge za 2021.godinu. koji je članovima udruge poslan preko maila. Na to se nadovezao član Nenad Hercigonja  sa dopunama : pojačan rad sa Poliklinikom za zaštitu djece i mladeži grada Zagreba, pisanje brošure sa savjetima za roditelje, uključivanje što većeg broja ženskih članova u udruzi. Prihvaćeni su prijedlozi člana, te će se u Plan rada za 2021. Godinu obzirom da je navedena međusektorska i sektorska suradnja te izrada promotivnih i edukativnih letaka i brošura, dodati rad na povećanju članova Udruge. Član Tomislav Kovačević predložio je da se Plan rada napravi u obliku tablice, što je prihvaćeno za Plan rada koji će se na taj način uraditi sljedeće godine. Plan rada za 2021.godinu jednoglasno je prihvaćen.

4.Tajnica Melita Požgaj predstavila je Financijski plan za 2021.godinu koji je svim članovima koji prisustvuju Skupštini prije sastanka poslan mailom.

Član Nenad Hercigonja predlažio je povišenje članarine sa 100,00 na 200,000 kn godišnje. Prijedlog je stavljen na glasanje i većina je odlučila da se članarina za 2021 godinu poveća na 200,00 kn. Potom je postavio pitanje na koji način bi Udruga došla do sredstava koji su navedeni u Financijskom planu. Član Juraj Požgaj predložio je apliciranje na natječaje Grada Zagreba, natječaje nadležnog ministarstva, te druge izvore van Hrvatske, a to su hrvatsko-švicarski fond i Norveški fond, koji su lakši za pisanje a i za provođenje obzirom da u udruzi imamo samo jednu osobu koja to radi. Ponudio je svoju pomoć u pisanju projekata udruge, te uputio poziv članovima da razmisle koje su potrebe roditelja i djece te koje ideje možemo pretvoriti u realne projekte.

Glasanjem jednoglasno je prihvaćen Financijski plan udruge za 2021.godinu.

5.Pod točkom Razno tajnica Udruge dala je malo širu sliku MaNabu Movementa koji je Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstva krenula provoditi 2020.godine i u planu je daljnja provedba 2021.godine. Obzirom da u Statutu ne postoje djelatnosti koje bi pratile aktivnosti MaNaBu-a, a to su : Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode, očuvanje okoliša, zaštita okoliša te ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode, predložila je izmjenu i dopunu Statuta udruge. Zamolila je pritom pomoć članova. Tomislav Kovačević ponudio je poslati mailom statute drugih udruga sličnih aktivnosti. Juraj Požgaj predložio je da se obratimo Uredu za udruge, te da se oformi Radna skupina koja bi se sastojala od članova koji bi iznijeli prijedloge za izmjene i dopune, to bi se poslalo članovima, te bi se se sazvala  Skupština na kojoj bi se izglasali i potvrdile izmjene i dopune Statuta. Svi članovi prihvatili su da budu dio Radne skupine, s time da bi se kontaktirali članovi koji bi svojim iskustvom mogli pomoći. Nenad Hercigonja ponudio je svoju pomoć kao ekonomista. Na prijedlog Tomislava Kovačevića da se predloži moderator Radne skupine, odlučeno je da će se to uraditi kada krenu aktivnosti uz izmjenu i dopunu Statuta.

Juraj Petravić iz Karlovca podijelio je sa svima informacije o anketi koja se počela provoditi u 11.mjesecu među članovima udruge. U njoj članovi odgovaraju o iskustvima iz ožujka i travnja 2020. kada su učestalo kršena prava djece na oba roditelja. Cilj ankete je osvijestiti ovaj problem u široj javnosti kao i usmjeriti roditelje na obraćanje nadležnim institucijama. Rezultate ankete Juraj će pokušati prezentirati u stručnom radu.

Edin Sarač je iz Sarajeva preko zoom-a  pratio Skupštinu, podijelio je svoja iskustva iz Bosne i Hercegovine te dao punu podršku radu udruge uz želju za još veću suradnju.

Tajnica Melita Požgaj zahvalila je svim članovima na angažmanu i pomoći u radu Udruge te obavijestila o donaciji člana Davora Ferdebara u vidu promo pulta i magnetića, te šarenih vizira koji će se koristiti u najavljenim projektima.

Prijedlog članova je da se sastanci barem jednom mjesečno organiziraju preko zoom-a.

Zaključak svih prisutnih bio je da je aktivnost Udruge pojačana , vidljiva je u medijima te su potrebne nove aktivnosti kojima bi se osvijestila javnost, društvo, institucije i roditelji o važnosti ravnopravnog roditeljstva kao najboljeg interesa djece.

 

 

                                   

Podijelite na društvenim mrežama: