Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo već više od 10 godina  jedina je aktivna udruga u Hrvatskoj koja se bavi zaštitom prava djece na oba roditelja nakon razvoda ili raskida veze te promovira ravnopravno roditeljstvo kao najbolji interes djece. Pravo djece na ljubav i brigu oba roditelja je osnovno ljudsko pravo. Prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta svako dijete ima pravo na roditeljstvo koje promiče njegovu dobrobit i puni razvoj potencijala. Takvo roditeljstvo podrazumijeva podjednaku ulogu oba roditelja, i majke i oca, u svakom dijelu a posebno u ranom razvoju djeteta.

Ravnopravnim roditeljstvom potičemo razvoj demokracije i učimo djecu kako da budu dobri ljudi i u budućnosti dobri roditelji. Dugogodišnjim aktivnostima i radom udruga je postigla da se situacije u centrima za socijalnu skrb i pravosudnim tijelima mijenjaju u korist djece i ostvarenja njihovih prava. Stalnim istupima u medijima, međusektorskom i sektorskom suradnjom uspjeli smo u javnosti i kod svih važnih institucija probuditi i produbiti svijest o tome koliko je važna podjednaka uloga oba roditelja za život djece.

HURR teži aktivnom sudjelovanju u razvoju lokalne zajednice, razvoju međusektorske i sektorske suradnje te povećanju javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti kojima je cilj zaštita prava djece. S obzirom da tema ravnopravnog roditeljstva još uvijek nije dovoljno zastupljena u javnom diskursu, niti je adekvatno zakonski regulirana, zadatak je udruge da pokrene osnaživanje zakinutih pojedinaca i podigne svijest javnosti o postojanju problema. Mobilizacijom građana, poticanjem na vlastiti angažman i aktivni doprinos rješavanju problema, doprinijeti će se jačanju civilnog društva i društvenoj promjeni.

Izuzetno nam je važna i suradnja sa čimbenicima u Regiji te se zahvaljujemo gđi Tanji Hadžagić, odvjetnici iz Sarajeva na želji i poticaju na suradnju . Imenovana radi na implementaciji prava garantiranih međunarodnim konvencijama pred  državnim institucijama a sve u cilju da počnu djelovati u najboljem interesu kako djece tako i roditelja.  

Postizanje spolne ravnopravnosti pred sudovima, posebice na obiteljskim odjelima, gdje bi se trebao poštivati uzus o najmanje 40% pod zastupljenog spola je jedan od ciljeva zalaganja Udruge koju promiče odvjetnica Hadžagić u Bosni i Hercegovini, a kroz zalaganje da se zakoni koji se odnose na ovu problematiku provode dosljedno, a ne selektivno, odnosno da postoji ustaljena praksa koja se temelji na važećem zakonu, konvencijama i Ustavu.

Također aktivno se zalaže za poštivanje i provedbu Haške konvencije o građansko pravnim aspektima otmice djece, naročito između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kroz svoje aktivno djelovanje promiče zaštitu prava djece posebno pravo na oba roditelja u skladu sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, članak 8.

 

Nadamo se da će ova suradnja biti pozitivna poticaj i drugim odvjetnicima i  predstavnicima inicijativa, udruga i institucija iz Regije da nam se jave za suradnju a sve u svrhu zaštitu prava naše djece. 

 

 

                                                                                                                   

Podijelite na društvenim mrežama: